Photos: President Obama's final Thanksgiving turkey pardon