Metro goes smoke-free

On Sept. 5 Metro will go completely smoke-free in Missouri and Illinois