Verify: Children flying left alone

Verify: Children flying left alone