Scott Friday Night Forecast

Scott's forecast for Friday night